TermininfosSau-Tour 2020: Freitag, 29. Mai 2020 – Kammgarn, Schaffhausen